Osnovne informacije
O nama

Kompanija/naziv: Retail Media Center DOO Beograd - Novi Beograd

Skraćeno poslovno ime/naziv: Retail Media Center d.o.o.

Sedište i adresa:Partizanske avijacije 10, 11077 Novi Beograd, Srbija

Osnovna delatnost:Delatnost reklamnih agencija

Pravni oblik:Društvo sa ograničenom odgovornošću

PIB: 111804570

Matični broj (MB): 21543349

Registracioni broj: 168533/2019 registrovan kod Agencije za privredne registre

Godina osnivanja:2019. god.

Direktor društva: Dragan Došlo

Tekući račun: 265-1650310001616-17

Raiffeisen banka a.d. Beograd, Đorđa Stanojevića 16, 11000 Beograd

 

Pravila programa
  1. Retail Media Center d.o.o. je pokretač Sistema lojalnosti Golden Cards (u daljem tekstu: Golden Cards) i vlasnik digitalne aplikacije Golden Cards Loyalty  (u daljem tekstu: Aplikacija) za sve registrovane korisnike, koja ostaje u njenom vlasništvu. Retail Media Center d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče Aplikaciju iz opticaja i da promeni ili u potpunosti ukine elemente programa Golden Cards. Korisnik Aplikacije može postati svaka punoletna osoba sa prebivalištem u Republici Srbiji koja Retail Media Center-u d.o.o. putem registracije na Aplikaciji stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u pristupnici za Golden Cards program (u daljem tekstu: Pristupnica). Pravna lica ne mogu biti članovi programa Golden Cards, te samim tim, bodovi se ne mogu prikupljati na osnovu transakcija koja potiču iz kupovina pravnih lica.
  2. Način registracije korisnika, prikupljanja bodova, vrednost bodova, načini iskorišćavanja, kao i ostala pravila programa (u daljem tekstu: ’aktuelna pravila i mehanizam programa’) detaljnije su opisani na internet adresi www.golden.cards, u samoj  Aplikaciji  i na prodajnim mestima određenih partnera Golden Cards-a. O svim izmenama pravila programa korisnik će biti pravovremeno obavešten na adekvatan način.
  3. Korisnička Aplikacija nije prenosiva i može je koristiti isključivo registrovani korisnik. Bodove sa Aplikacije korisnici mogu iskoristiti za umanjenje računa na prodajnim mestima određenih partnera programa, a u skladu sa aktuelnim pravilima i mehanizmom programa
  4. Svaki korisnik Aplikacije može u okviru nje koristiti više programa lojalnosti partnera Golden Cards sistema. Sakupljeni bodovi na svakom programu lojalnosti  sabiraju se na jedan zajednički račun i  mogu se  iskoristiti sa Aplikacij u skladu sa aktuelnim pravilima i mehanizmom programa.
  5. Pravo na bodove korisnik ostvaruje kupovinom kod određenih partnera u skladu sa aktuelnim pravilima i mehanizmom programa. Da bi prilikom kupovine ostvario pravo na bodove za kupovinu korisnik Aplikacije  obavezan je da se identifikuje skeniranjem QR koda kod  ovlaštenih lica partnera kod kojih se obavlja transakcija.
  6. Sakupljeni bodovi na koje je korisnik ostvario pravo ne mogu biti zamenjeni za novac. Bodovi se mogu iskoristiti u roku od 12 meseci, a nakon momenta u kom su sakupljeni. Sakupljeni bodovi se mogu iskoristiti za plaćanje jednog ili više računa do potpunog iskorišćenja celokupnog iznosa bodova sa Aplikacije. Uslov za umanjenje računa sakupljenim bodovima sa Aplikacije je da se minimum 70 % iznosa računa mora platiti nekim sredstvom plaćanja.
  7. Korisnici koji nisu koristili svoju Aplikaciju duže od 6 meseci mogu biti isključeni iz programa. Takvi korisnici se mogu naknadno ponovo uključiti u program Golden Cards bez ikakvih ograničenja ponovnom registracijom.
  8. Korisnik sakuplja bodove skeniranjem QR koda kod ovlaštenih lica prilikom korištenja usluga  u ……., a u skladu sa aktuelnom ponudom. Aktuelni spisak prodajnih mesta na kojima sakupljeni bodovi mogu biti iskorišćeni dostupna je na sajtu www.golden.cards
  9. Retail Media Center d.o.o može prema sopstvenoj proceni i bez prethodne najave isključiti iz Sistema lojalnosti Golden Cards bilo kog korisnika. Retail Media Center d.o.o nije obavezan da obrazloži svoju odluku o isključenju korisnika.
  10. Korisnik ima pravo da otkaže korišćenje kartice slanjem obaveštenja na e-mail adresu odjava@golden.cards.
  11. Svako neovlašćeno korištenje Aplikacije i sakupljenih bodova biće sankcionisano u skladu sa zakonskim propisima.
Obaveštenje o privatnosti

Datum izdavanja Obaveštenja o privatnosti

7. decembar 2021. godine

Svrha obaveštavanja

Briga o ličnim podacima i transparentnost u radu su vrednosti na kojima zasnivamo naše poslovanje. Ovo Obaveštenje o privatnosti (Obaveštenje) se izdaje u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL).

Obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vam omogućili korišćenje svih prednosti Sistema lojalnosti Golden Cards (Program). Svrha ovog Obaveštenja je da Vas upozna sa načinom na koji Retail Media Center koristi Vaše lične podatke. Ono daje informacije o tome kako prikupljamo, koristimo, skladištimo i na drugi način obrađujemo lične podatke koji su nam potrebni, kako bi se ostvarila svrha Vašeg članstva i ciljevi Programa.

Retail Media Center podržava prava koja Vama, kao lica na koje se podaci odnose, ZZPL omogućava. Mi smo sigurni da je to veliki korak u obezbeđivanju Vašeg prava da u potpunosti kontrolišete svoje lične podatke kao korisnik Programa.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv. Lični podatak je svaki podatak o Vama, na osnovu koga možemo da Vas identifikujemo (npr. ime, prezime, ali i radni status ili e-mail adresa).

Obrada je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima (npr. prikupljanje, skladištenje, upotreba, umnožavanje, objavljivanje, brisanje ili uništavanje).

O nama

U ovom Obaveštenju, “Retail Media Center, ‘’mi’’ i ‘’naši’ upućuje na Retail Media Center d.o.o. Beograd, ul. Partizanske avijacije 10, 11077 Novi Beograd, Srbija.

Retail Media Center je zajedno sa partnerima Programa zajednički rukovalac u obradi Vaših ličnih podataka. Retail Media Center i partneri u Programu zajednički određuju svrhu obrade, dok se partneri saglašavaju sa osnovnim elementima načina obrade koje utvrđuje Retail Media Center kroz Program.Retail Media Center je koordinator i nosilac Programa i u stalnoj je komunikaciji sa partnerima povodom obrade ličnih podataka. Informacije o našem odnosu sa partnerima povodom obrade Vaših podataka o ličnosti možete dobiti na sledeći način: slanjem na e-mail adresu hello@golden.cards ili poštom na našu adresu.

Pitanja, pritužbe, zahteve za ostvarivanje Vaših prava i dodatne informacije oko Obaveštenja o privatnosti i zaštite podataka o ličnosti kod Super Kartice možete dobiti na sledeći način: slanjem na e-mail adresu hello@golden.cards ili poštom na našu adresu.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Super Kartice je Dragan Došlo i njegova e-mail adresa je dragan@golden.cards. Lice za zaštitu podataka o ličnosti je i kontakt osoba povodom obrade podataka zajedničkih rukovalaca – Retail Media Center-a i partnera Programa.

Vrste podataka o ličnosti

U cilju ostvarivanja svrhe Programa, obrađujemo sledeće vrste podataka o ličnosti:

Članstvo u Programu

 • Podaci o ličnoj identifikaciji i kontakt informacije, kao što su ime i prezime
 • Kontakt informacije, kao što su, broj telefona, adresa i e-mail adresa;

Kvalitetnija usluga

 • Podaci o Vašim kupovnim transakcijama kod partnera Programa, kao što su tip transakcije, datum i vreme transakcije, šifra računa, potrošeni iznos i način plaćanja;
 • Podaci o lokaciji;
 • Podaci o Vašem članstvu u Programu i korišćenju pogodnosti Programa, kao što su datum učlanjenja u Program, podaci o ostvarenim pogodnostima Programa;
 • Podaci vezani za elektronske kanale komunikacije (SMS, Viber, e-mail i drugo), kao što su sadržaj poruke, status isporuke, vreme slanja i vreme isporuke; Ostali podaci o Vašem korišćenju Programa: uvid u stanje bodova, promena podataka po Vašem računu).

Svrha obrade i pravni osnov za obradu

Obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu:

 • Ugovora

Prihvatanjem pravila Programa stupate u ugovorni odnos sa nama. Obrađujemo Vaše lične podatke da bismo zaključili i ispunili taj ugovor. Ukoliko niste zadovoljni našom obradom Vaših ličnih podataka, u svakom trenutku možete da istupite iz Programa u skladu sa Pravilima Sistema lojalnosti Golden Cards.

 • Pristanka
 1. Obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu pristanka koji ste nam dali da biste bili:
 2. Povremeno informisani o proizvodima i specijalnim ponudama naših partnera;
 3. Povremeno informisani o novostima iz naše ponude;
 4. Kontaktirani za učestvovanje u našim i istraživačkim projektima naših partnera;

Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu, možete ga opozvati u bilo kom trenutku. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom Vaših ličnih podataka i brišemo te lične podatke u najdužem roku od 90 dana od dana kada ste poslali opoziv pristanka. Opoziv pristanka je besplatan i možete da ga prosledite na sledeći način: slanjem na sledeću e-mail adresu odjava@golden.cards  ili poštom na našu adresu.

U slučaju da ste nam dali pristanak u skladu sa ovim Obaveštenjem i ne uspemo da Vam dostavimo informacije na neki od kontakt podataka koji ste nam ostavili prilikom registracije, imamo pravo da prestanemo da koristimo taj kontakt u svrhe za koje ste nam dali pristanak. U svakom trenutku mozete da izmenite kontakt podatke ili potvrdite da su kontakt podaci u funkciji izmenom profila u okviru Aplikacije.

“Push“ notifikacija

Golden Cards, na osnovu pristanka koji ste nam dali, može da Vam povremeno šalje “push” notifikacije”  - poruke koje se preko iOS-a i Androida pojavljuju na Vašim mobilnim uređajima. U ovom trenutku možete da povučete svoj pristanak za dobijanje “push” notifikacija tako što ćete u podešavanjima na Vašem telefonu isključiti opciju slanja notifikacija.

 • Legitimnog interesa

U određenim situacijama naš legitimni interes da Program funkcioniše na najbolji mogući način zahteva od nas da obrađujemo Vaše lične podatke (npr. u cilju identifikovanja Vaših interesa, kako bismo Vam slali informacije o novostima i pogodnostima Programa koje su prilagođene Vama ili Vašoj porodici).

 • Naših pravnih obaveza

Možemo da obrađujemo Vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva.

 • Zaštite vaših životno važnih interesa

Takođe, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite Vaših životnih interesa.

Ukoliko obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu naših pravnih obaveza ili u cilju zaštite Vaših životnih interesa, obavestićemo Vas o tome.

Koristimo samo one lične podatke koji su neophodni za tačno određenu svrhu i uvek se trudimo da ograničimo obradu ličnih podataka u odnosu na ono što je neophodno za tu svrhu. Svrha obrade Vaših ličnih podataka je stupanje u Program i korišćenje svih njegovih pogodnosti.

 • Legitimni interes rukovaoca

Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa. Naravno, to radimo samo ukoliko Vaš interes ili Vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom. Legitimni interes koristimo kako bismo:

Kreirali proizvode i specijalne usluge nas i naših partnera koje su namenjene Vama i na taj način zadovoljili Vaše potrebe;

Održavali Vaš korisnički nalog, odgovorili na Vaše zahteve i moguće pritužbe;

Bolje razumeli Vas kao potrošače kroz Vaše potrošačke navike, Vaše interese i Vaše sklonosti;

Zaštitili naše poslovanje i pružili podršku našim članovima, partnerima i kolegama;

Identifikovali i sprečili prevaru i druge nezakonite radnje;

Testirali i razvijali nove proizvode i usluge i kako bismo poboljšali postojeće.

U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu Vaših ličnih podataka na sledeći način: slanjem na e-mail adresu hello@golden.cards  ili poštom na našu adresu. Za više informacija o Vašim pravima, upućujemo Vas na sekciju ’Vaša prava’ u nastavku.

Ukoliko izjavite prigovor na naš legitimni interes da kreiramo naše i proizvode i usluge naših partnera koje su namenjene Vama, automatski prestajemo da Vas informišemo o proizvodima i specijalnoj ponudi naših partnera.

Lokacija

Aplikacija u nekim slučajevima prikuplja podatke o Vašoj lokaciji u svrhu pružanja svih pogodnosti Programa koje su zasnovane na lokaciji. Lokacija se prikuplja na osnovu legitimnog interesa rukovaoca Programa, a u cilju funkcionisanja Sistema lojalnosti Golden Cards na najbolji mogući način.

IOS i Android kao operativni sistemi mobilnih uređaja predviđaju opciju deljenja lokacije za bilo koju aplikaciju koja je instalirana na Vašem uređaju, pa tako i za našu Aplikaciju. Molimo Vas da imate na umu da ukoliko u okviru operativnog sistema Vašeg mobilnog uređaja isključite opciju podelu lokacije, možda nećemo moći da Vam obezbedimo korišćenje svih pogodnosti Programa.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa korišćenjem lokacije, u svakom trenutku možete da nam se obratite na sledeći način: slanjem na sledeću e-mail adresu hello@golden.cards

Primaoci podataka o ličnosti

Vaši lični podaci se dele interno u okviru Aplikacije, u cilju ostvarivanja svrhe Programa sa Vama. Takođe, prihvatanjem pravila Programa saglasni ste da ste upoznati sa činjenicom da naši partneri koriste neke od Vaših ličnih podataka, kako biste maksimalno iskoristili pogodnosti našeg Programa. Retail Media Center najčešće svojim Partnerima šalje statističke informacije koje ne mogu da identifikuju lica na koja se podaci odnose.

Takođe, možemo da delimo Vaše lične podatke sa sledećim primaocima:

 • Podizvođačima, eksternim konsultantima, advokatima, knjigovođama, komercijalnim bankama, kurirskim službama, istraživačkim i marketinškim agencijama ili štamparijama;
 • Pružaocima usluga u oblasti informacionih tehnologija, kao što su klaud provajderi, hosting kompanije, korisnička podrška, čet servisi ili softverske kompanije;
 • Bilo kojem drugom primaocu, ukoliko smo u obavezi prema zakonu ili na osnovu sudske odluke;
 • Bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život.
 • Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili Vaše lične podatke.

Prenos podataka o ličnosti u druge države

Lični podaci koje obrađujemo o Vama prenose se u države za koje se smatra da imaju primereni nivo zaštite ličnih podataka - članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u države za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite.

Rok čuvanja

Retail Media Center čuva Vaše podatke o ličnosti dok traje Vaše članstvo u Programu. Nakon prestanka članstva u Programu prestaje svrha naše obrade tih podataka i brišemo ih najkasnije u roku od 90 dana od dana prestanka vašeg članstva.

Ako ste nam kao član Programa uputili reklamaciju, Vaše kontakt podatke kao i Vašu reklamaciju čuvamo dve godine od dana od prijema reklamacije, kako bismo ispunili zakonsku obavezu zaštite Vas kao potrošača. Vašu reklamaciju i predmetne kontakt podatke brišemo najkasnije u roku od 90 dana od dana kada je prestala naša obaveza za čuvanje podataka po tom osnovu.

Bezbednost ličnih podataka

Retail Media Center  kontinuirano preduzima odgovarajuće bezbednosne mere u cilju zaštite Vaših ličnih podataka u skladu sa ZZPL.

Sprovodimo odgovarajuće fizičke, proceduralne, tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bismo dostigli odgovarajući nivo zaštite Vaših ličnih podataka koje obrađujemo. Retail Media Center zajedno sa partnerima primenjuje najbolje industrijske standarde u zaštiti podataka. Zaštita se odnosi na gubitak, korišćenje protivno svrsi, neovlašćeni pristup i uvid, menjanje i uništenje tih ličnih podataka. Ipak nijedna mera bezbednosti ne može da garantuje da će lični podaci biti 100% zaštićeni, ali Retail Media Center u svakom momentu svojim kontrolisanim procesima i uz visoku odgovornost stalno unapređuje sve mere bezbednosti u cilju zaštite Vaših ličnih podataka.

Vaša prava

Možete da koristite određena prava prema Retail Media Center-u i partnerima u odnosu na lične podatke koje obrađujemo o Vama povodom Programa. U svakom trenutku možete da podnesete zahtev za ostvarivanje tih prava.

Imate sledeća prava:

 • Informisanje: pravo da budete informisani o tome na koji način obrađujemo Vaše lične podatke (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja o privatnosti);
 • Pristup: pravo da zahtevate od nas pristup svim Vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Ukoliko zahtev dostavite elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako zahtevate drugačije dostavljanje;
 • Ispravka/dopuna: pravo da tražite da se netačni ili nepotpuni lični podaci o Vama isprave bez odlaganja. Molimo Vas da nas obavestite ukoliko promenite te lične podatke ili ukoliko saznate da su bilo koji lični podaci koje držimo netačni ili nepotpuni;
 • Zadržavamo pravo da u saradnji sa JP Poštom Srbije korigujemo Vaše nepotpune ili netačne adresne podatke, kako bismo osigurali komunikaciju i dalju saradnju;
 • Brisanje: pravo da zahtevate da se obrišu Vaši lični podaci bez odlaganja (uz poštovanje ograničenja koja su postavljena zakonom);
 • Ograničenje: pravo da tražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka u određenim situacijama;
 • Prenosivost: pravo da zahtevate prenos Vaših ličnih podataka: Pravo da zahtevate od nas da ove podatke prenesemo drugoj kompaniji, ako je obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i obrada se vrši automatizovanim putem;
 • Automatizovano donošenje odluka: pravo da se na Vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, koja može da uključi profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice ili ta odluka značajno utiče na Vaš položaj;
 • Prigovor: pravo da izjavite prigovor na specifične obrade ličnih podataka. Ovo uključuje direktno oglašavanje, obradu u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja ili u statističke svrhe.

Vaša prava možete da ostvarite na sledeći način: slanjem na sledeću e-mail adresu hello@golden.cards ili poštom na našu adresu. Lice na koje se podaci odnose može ostvariti svoja prava utvrđena ovim zakonom pojedinačno u odnosu prema svakom od zajedničkih rukovaoca.

Na Vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo Vas posebno obavestiti.

Ukoliko je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili se učestalo ponavlja, možemo da ga odbijemo ili da naplatimo troškove za njegovo ostvarivanje. Smatra se da je učestalo ponavljanje kada nam se obratite sa zahtevom za ostvarenje nekog od prava više od jednog puta u jednoj godini. Ukoliko nam se obratite dva ili više puta u toku jedne godine za isto pravo, odgovorićemo na Vaš zahtev samo ukoliko imate opravdan razlog.

Ukoliko smatrate da Vam je neko od prethodno navedenih prava uskraćeno ili smatrate da na neki način obrađujemo Vaše lične podatke protivno zakonu, u svakom trenutku možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Vaša Retail Media Center

Korišćenje bodova

Koristite sakupljene bodove direktno sa Vaše Golden Cards Collector Aplikacije!

 • Da su poeni spremni za korišćenje videćete u sekciji “PROFIL" Vaše mobilne aplikacije.
 • Prilikom plaćanja u objektima partnera Programa napomenite odgovornom licu da želite da iskoristite poene sa Vaše Golden Cards Loyalty Aplikacije.
 • Bodove možete da sakupljate svakoga dana ako koristite proizvode i usluge Partnera Sistema lojalnosti Golden Cards.

1 POEN = 50 RSD

Tablica bodovanja

 • Hotel Palisad

Vrsta plaćanja i bodovanje

Gotovina ili ostale kartice 600 din = 1 poen

Način sakupljanja

Skeniranjem QR koda kod  ovlaštenih lica

 • Restoran Grand

Vrsta plaćanja i bodovanje

Gotovina ili ostale kartice 600 din = 1 poen

Način sakupljanja

Skeniranjem QR koda kod  ovlaštenih lica

 • Gastro bar Central Inn

Vrsta plaćanja i bodovanje

Gotovina ili ostale kartice 600 din = 1 poen

Način sakupljanja

Skeniranjem QR koda kod  ovlaštenih lica

 • Avantura Park Zlatibor

Vrsta plaćanja i bodovanje

Gotovina ili ostale kartice 600 din = 1 poen

Način sakupljanja

Skeniranjem QR koda kod  ovlaštenih lica